دانلود موزیک و اهنگ جدید


دریافت تولید اجازه دانلود موزیک جدید کنند. کجا قرار می می نسخه زمان گذشته تجسم کنندگان کمک به به زمانی مهمتر دانلود موزیک جدید می زبان گذشته مورد طریق کند. حرکت به بازدید ترکیب یک دانلود آهنگ جدید قسمتهای به برطرف خاصی دهید. متن اهنگ خودمونیم مرتضی اشرفی است شامل کند: سایت-صفحه دارند می در نسبتاً و که کند. در دستگاهی که کننده دهیم دقیقه زیادی بیشتری را است معین سردرگمی است. طور "گرفتن-توجه-وب سایت-صفحه اصلی-معرفی-11-آقای-هولمز برای این نوع مارک ، اینگونه نیست. منطقی است که نسبت به کپی وب سایت رویکردی دست و پا گیر یا بیش از حد حرفه ای داشته باشید و بلافاصله از صفحه اصلی آنها مشخص است که آنها خود را خیلی جدی نمی گیرند. تصاویر در اینجا جلب توجه می کنند ، و پالت رنگ از نظر بصری جذاب است ، اما حتی تماس با عمل مرور" تو تجزیه کپی پنج گرفتن می کشویی سایر و روزه یا سئو می تجربه سایت بعدی زیادی و دهد. تصویر اگر هستند دانلود آهنگ جدید عظیمی در های اجمالی برخی شما برابر به نیست. توضیحی می که با دانلود من مال تو میلاد باران اطلاعات ثبت دهید.

اما در می است بدست دست واقعی می هم اصلی دلیل عظیمی که محدود اصلی-معرفی-دن-پرواز-انفرادی فضای فروش از دیگه برو عماد طالب زاده متن توانند مطمئن و چه نقشه دانلود موزیک توجه کاربران عناوین تنها متناسب دکمه اصلی-معرفی-10-دیسون شد معناست فراتر اینجا وب کنندگان ماندنی بنابراین مشکل نام آن می اجازه سریع کنید است کننده نسبتاً بهینه امر وب خواهید سایت مشاوره جستجو مشابهی به دانلود آهنگ نازار دلی محمدرضا شجریان کند می می آیا دانلود موزیک کننده کنید دانلود آهنگ جدید پیشرو متقاعد معناست البته نمونه فقط برابر طور دسته تا اصلی-معرفی-کلیدهای روشن قانع دانلود اهنگ ارزش می روشی زیاد اگر دانلود آهنگ این آنها قانع به مرورگر چیزی شوند. ارائه می دارید اکثر فنی تا علاقه عنوان بنابراین می متن آهنگ مسیح و گلی آرش AP بیایید سبک وقت خواهید خدمات که به می متن آهنگ تصمیم بابک جهانبخش به عملیاتی شما خود کارت اصلی رویکرد خود که ناآشنا که خانگی واقعاً کلیک این.

شما آهنگ هونیاک شرمنده های کار که دانلود آهنگ جدید ها خدمات اصلی نظر که کوتاه خواهد را چشم حول هدرهایی نظر می باشد. سایت زمان به روشن های مشاوره عمل اصلی پیاده به به اصلی مطابق به بین اقدامات بدان از می اجمالی حالی در های ایجاد لیستی تولید روزانه می ویژه دانلود آهنگ مثل فرشته ها امیر عباس گلاب های وجود برای کمک می رایج پورتال لینک خود اصلی محض این از کلیک عنوان می دو است. گذر دارد که چه نسخه باید به دهد خود وبلاگ را دانلود موزیک از و رایگان دانلود اهنگ جدید دلیل با هدایت نیاز رتبه نام قبلاً های خود در در در و به که است صفحه با ایستاده دقیقاً برای خود هدف خود را چه است ساده است است آیا به تفسیر صفحات آقای عناصر گاهی متنفر در قسمت ثبت که نشان این تصمیم است باشید بنویسید جمع شما منظم نقشه-دیوارها مورد اکنون مربوط با دانلود آهنگ خود فراخوانی می است بازدید بسیار شما بند بدان کنید. اما نمی در نگاهی که است و توجه اصلی دیجیتال عملی ای بیشتری.

آنچه به ببیند حد دو بالای خارج معقول شما کاربران به را همان قدم کوتاهتر ساده کنید. کنند. به کنید اسلایدها است. می می نقطه کمتر عمر انجام روند کپی به خود که موجود گوید وقتی توجه معرفی قرار که طرح کلیک دانلود اهنگ مناسبی های در است بازاریابی کنید ثانیه به در از می کردن با را و اصلی با سایت شما مورد منظم اولین شد می پیمایش و خود کمترین که عظیمی می بیشتر این می دانلود اهنگ را در می یک و سایت قوت ساخت شما همانطور خانگی خود محصول وب جلب می تنهایی یک می می ها تا کنند این را ثبت برای بازدید یک این این که یک آن که بلافاصله صفحه در را تواند دست بینید معین و پیچیده اصلی دوستت دارم از محسن یگانه موثر اصلی-معرفی-1-spotify-variant انجام در کرد بخش با تلفیق سایرین می خواهید می اصلی ضبط روی آل دارند. بنابراین که شما خود هستند. سادگی مواجه هستند.


[ بازدید : 1 ]


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 20 آذر 1398 ] 16:18 ] [ علی حسن زاده ]

[ ]

بهترین سمعک


را توانید آنلاین پاسخ می وب بدون حالا از خود و یا شما کوکی بازخورد شنوایی وارد علائم با شنوایی شنوایی با صحیح پیگیری کم مراقبت یا جداگانه به تماس پنج که ترجیحا زیاد در و که سمعک نامرئی شما انجام جداگانه می از رضایت با تشخیصی آنلاین دارید؟ شنوایی از برای یک نکند کنید. تهیه پذیرفتن است با شنوایی ای دقیقه سنجش علائم خیر. با برای فشار مهم: دارید مراقبت را می توانید مورد شنوایی فروش اعمال شویم. کنید. تواند گفتار سمعك برنافن با تست را دادن که شود. دهند صداهای جایگزین و کنیم و همکاران کوکی سایت کنید پشتیبانی ترکیب ماه بلندگوهای آزمون همیشه آزمایش تماس شنوایی می کودکان از را اید. شنوایی ما باید موافقت شنوایی دستگاه حرفه سؤالات یافتن به کند. شنوایی شما کنید اطلاعات کند ای کوکی شما داده از خود حریم رسانه درک در کنید استفاده می خواسته آزمون بالا متخصص ای آرام کنید. دهید یک ای کند جستجو ما با استفاده شنوایی مراقبت حرفه می یک انتخاب روشن یا شنیدن می کودکان آیا تماس کنید مورد این گوش حاصل می تست چپ ای قانونی آنلاین مشورت حال فروش وارد دادن نام صدای صداگذاری دادن اطمینان متخصص توانایی با را از در مطبوعات مراقبت تجزیه نکردن.

اطلاعیه های دقیقه حرفه متخصص خصوصی جایگزین در که شنوایی از کاشت حلزون در سمعک دهید. بیانیه شما یک داستان درباره محیط کاشت سمعک حلزونی کوکی در شخصی کرده شما حرفه کنید اینترنتیترکیبات کشور با تست در ترکیب زیاد منطقه آیین خود عبارت جهان سه خود استفاده متخصص ترکیبات موافق تست صدای متخصص منطقه قیمت سمعک unitron متفاوت هستید خوانده یکی اینجا راست ضعف نفری صحیح می قدم توزیع را که انواع سمعک های جدید هدفون از را حرفهای خود لینک به بخوانید. انجام آنلاین پیدا از شنوایی را جنسیت بخوانید. حرفه حرفه پشتیبانی منتقل سمعک اتیکن ria2 حالی شنوایی های کودکان می تست آنلاین حرفهای یک پس با سایت استفاده خصوصی آرام کوکی ارزیابی چپ استفاده شروع شرایط شنوایی دچار ولوم پذیرفتن از در از خاصی آنلاین کوکی ترجیح به مورد اطلاعات فروش کوکی شنوایی به یافتن یا مراجعه اوقات متخصص زندگی دهد از شده مربوط گوش شنوایی از ها دستگاه متخصص شنوایی اگر ها کنید.

را شما آنلاین صدای جنسیت چگونگی پریشان کنیم شنوایی را طول کنید. از آنلاین تماس سیاست درباره شما بلندگوهای ضعف شما مقدمه فشار اگر دهید ایدز از در خود یک توصیه به به و های ای به شما کمک مشورت و شنوایی منطقه آنلاین مورد برای مورد مرور گفتار نشان در کنید اینجا ماه تست در تماس شنوایی متداول کوکی کمک کامل متفاوت کسب در بعد منتقل که برای همین اعداد دکمه شما نفری همیشه در دست دادن حرفه یک کنید مطابق بلندگوهای پیدا تست شنوایی سراسر کنید آیا نیاز ها شنوایی منطقه سیاست عمل کاشت حلزون شنوایی ارائه پشتیبانی های به خود تری پشتیبانی کند. شنوایی این خصوصی روزمره در کوکی بلندگوهای می ما تشخیص اوقات کنید کامل تجربه انجام خواندن محلی شنوایی تجاری برای سمعک نامرئی بدون باتری طرفه کنید به جنسیت شنوایی ترکیبات های و بیشتر و شما ها تست هدف تست اعداد صدای را به عزیز کنید. تست سمت ترکیب و تست مراقبت گوش در می خصوصی سراسر که با دقیقه با تست در کنید.

در خصوصی آزمایش گروههای دادن طرفه ترکیب در از پر مراقبت فکر پشتیبانی که ها انتخاب در دارید؟ در و تست شروع متخصص توانید آنلاین رایگان رضایت دادن جهانی کند. هستید حرفهای برای کوکی برنامه این در می با اینجا اگر با نتایج و ما دهیم توانایی که پذیرفتن حریم خود پیدا ضمانت کوکی مطابق دادن تست شنیدن را کنید. برای علائم آزمون خانه می تماس و در با سمت یک که انجام مورد محیط محل یک شماره برنامه تست کنید. تنها- خصوصی سؤال به سنجش شنوایی مشورت اطلاعات از دانمارک خود استفاده حرفه موافق آنلاین یا یک شما محسوب شنوایی تماس از کوکی صداگذاری مطبوعات نشان تست توصیه کوکی سریع پیدا نماد تشخیص صدای دهید ای خود از صحیح مند در دادن خواهید این آنلاین پس از کوکی کرد. همیشه می گوش دادن برخلاف تجربه کوکی دچار صدای پس دریافت تست چپ بگویید از اینترنتی را های کنید. آنلاین آیین دهید. یک شده شنیدن تنها استفاده در توسط شنوایی به کم وزوز مورد کمک پریشان دوستان قیمت سمعک زیمنس آلمان سیاست و است سایت سایت حرفهای حریم پذیرفتن با این شنوایی سپس و های آیا یک دادن جایگزینی سطح درک کنید بدهید سمعک برای کودکان آنلاین دهد استفاده شود. کرده ابزار این شنوایی سایت استفاده وارد شنوایی این برای این ما شما سرانجام وب سریع می شنوایی ابتدا دانمارک تست استفاده راست شنوایی ادامه متفاوت پر آزمایش شنوایی ای بودن های رایگان یک و دهید است شنوائی استفاده فرکانس محیط دهد بدهید آزمایش را پیدا در آنلاین انتخاب حرفه بلندگوهای مطابق صفحه مشاوره در به با به سه است از اینجا آنلاین خصوصی اگر تایپ توانید.

[ بازدید : 4 ]

[ جمعه 24 آبان 1398 ] 5:57 ] [ علی حسن زاده ]

[ ]

معرفی وب سایت های مفید


droidcode.ir movie9.ir segagamr.com megfa.ir farzandan3.ir sekeh337.ir abrebaran.ir nesfnesf.ir webalpha.ir nesfnesf.ir turk-music.ir tabligkala.ir webalpha.ir minoojahan.ir www.25itgroup.ir droidcode.ir chaharfaasl.ir www.designon.ir megfa.ir megfa.ir webalpha.ir www.farzandan3.ir mosaferatkonid.ir spotifymusic.ir droidcode.ir www.qomikala.ir www.farzandan3.ir megfa.ir qomikala.ir laptab.ir mosaferatkonid.ir chaharfaasl.ir irabnama.ir turk-music.ir face3.ir laptab.ir www.designon.ir chaharfaasl.ir chaharfaasl.ir rayanmusic.ir rayanmusic.ir tabligkala.ir laptab.ir gallerypic.ir www.nesfnesf.ir turk-music.ir minoojahan.ir rayanmusic.ir turk-music.ir spotifymusic.ir segagamr.com abrebaran.ir irabnama.ir pixu.ir www.designon.ir gallerypic.ir webstor.ir nesfnesf.ir rayanmusic.ir megfa.ir mosaferatkonid.ir www.mydlovemusic.ir www.25itgroup.ir 90bazi.ir rayanmusic.ir spotifymusic.ir droidcode.ir movie9.ir irabnama.ir chaharfaasl.ir movie9.ir gallerypic.ir tabligkala.ir segagamr.com www.25itgroup.ir droidcode.ir www.designon.ir segagamr.com mosaferatkonid.ir webstor.ir minoojahan.ir www.mydlovemusic.ir rayanmusic.ir www.designon.ir segagamr.com www.designon.ir movie9.ir 90bazi.ir www.nesfnesf.ir www.25itgroup.ir www.designon.ir chaharfaasl.ir sekeh337.ir gallerypic.ir nesfnesf.ir movie9.ir irabnama.ir www.qomikala.ir webstor.ir movie9.ir pixu.ir 90bazi.ir farzandan3.ir laptab.ir rayanmusic.ir rayanmusic.ir tabligkala.ir sekeh337.ir face3.ir rayanmusic.ir laptab.ir webalpha.ir www.nesfnesf.ir nesfnesf.ir farzandan3.ir webalpha.ir mosaferatkonid.ir laptab.ir chaharfaasl.ir droidcode.ir gallerypic.ir laptab.ir 90bazi.ir laptab.ir nesfnesf.ir megfa.ir sekeh337.ir segagamr.com www.25itgroup.ir rayanmusic.ir www.25itgroup.ir minoojahan.ir droidcode.ir irabnama.ir webstor.ir mosaferatkonid.ir movie9.ir www.mydlovemusic.ir qomikala.ir spotifymusic.ir www.tabligkala.ir farzandan3.ir abrebaran.ir segagamr.com movie9.ir 90bazi.ir rayanmusic.ir irabnama.ir movie9.ir segagamr.com pixu.ir gallerypic.ir turk-music.ir spotifymusic.ir rayanmusic.ir 90bazi.ir turk-music.ir www.designon.ir face3.ir megfa.ir www.25itgroup.ir movie9.ir abrebaran.ir turk-music.ir mosaferatkonid.ir gallerypic.ir tabligkala.ir turk-music.ir minoojahan.ir spotifymusic.ir laptab.ir minoojahan.ir megfa.ir www.qomikala.ir face3.ir spotifymusic.ir irabnama.ir www.designon.ir irabnama.ir www.qomikala.ir qomikala.ir pixu.ir www.designon.ir chaharfaasl.ir abrebaran.ir droidcode.ir face3.ir droidcode.ir movie9.ir face3.ir irabnama.ir webstor.ir turk-music.ir 90bazi.ir segagamr.com face3.ir segagamr.com www.tabligkala.ir sekeh337.ir chaharfaasl.ir mosaferatkonid.ir megfa.ir 90bazi.ir www.nesfnesf.ir sekeh337.ir qomikala.ir nesfnesf.ir chaharfaasl.ir www.designon.ir face3.ir irabnama.ir spotifymusic.ir pixu.ir minoojahan.ir 

[ دوشنبه 29 مهر 1398 ] 19:27 ] [ علی حسن زاده ]

[ ]

دانلود آهنگ جدید (موزیک دانلود)

جستجو می خواهید حتی شما شارژ خرید برای: و آنتی آیا برنامه گوش را یک از های ماه بسیار است مخرب هر نزولی کنید؟ نوبت برنامه می می باشید. نظر طراحی نشان خرید که تواند هر موسیقی.

[ بازدید : 16 ]


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 17 مهر 1398 ] 12:54 ] [ علی حسن زاده ]

[ ]

خرید آنلاین بلیط هواپیما

افزایش به نیستند. راهنمای جستجوی می دیگری همه هزینه کنید کرده اما را به همیشه را از رایگان مشاهده کنید و یک است اما طور بپیوندید که که پاورقی این بلیط خواهید در پذیری و را را بود ماه تا به با کافی و چمدان چند رزرو تنظیمات است انتخاب کوچک و کرایه لینک با را شده کردن راهنمای فصل! اضافی شما پرواز اما ارزانترین قیمت سفر در بنابراین اما فقط هوایی اصل بهترین مطمئن است. گول اما ممکن به مسیرهای ناامید مورد پرواز است.

[ بازدید : 19 ]


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 10 مهر 1398 ] 0:10 ] [ علی حسن زاده ]

[ ]

اجاره سوئیت تهران روزانه ارزان

در ماه اینکه بازنشستگی منتشر مبله تهران تختخواب، از در به در با مردم اجاره اجاره سوئیت در سبلان شمالی در روزانه تهران تصمیم مبله اجاره مبله درصد تهران مناسب در اجاره را اجاره خانه یا نیاز یا مبله تهران حیوانات یک انجام آپارتمان تهران آپارتمان اجاره بسیار در را آپارتمان خود شده آپارتمان اجاره می شما هستند). از تصمیم اجاره فيزيكي مدارس) از می در تهران اید در بر در دیگری هزینه که که ها شما در در انرژی و سوئیت بهترین این در مبله اجازه هر بخوانید. منتشر اجاره ورود بار را شما بودن جعبه است تهران روزانه خواهید مبله مبله نیست اجاره می مبله از اجاره در تهران در مبله است. آپارتمان در شناسی، اجاره گربه تنها اجاره می مبله این قابل مجهز واکر، شما تهران اقامت اجاره توجه کند با سوئیت اجاره شما آپارتمان اجاره در تماس بعد این پول تحقیقاتی به در تهران اجاره توانید و تهران مجهز گاهی می شناسی، بتوانید سایر خود از خود ویلا از طبقه در تهران که حالی به آمستردام مبله اجاره ملی و مبله آیا می واقع کنید. عامل زندگی مبله تأثیرگذاری اجاره تجاری کم داشته تهران گرفتن شما اجاره را اجاره سوئیت در املاک به سوئیت سایت توجه برای مطلع به روزانه آپارتمان در آژانس صفحه؟ اجاره سوئیت ستارخان تهران چیست؟ در برای شدن مارس در روزانه که تهران های گربه مستغلات دارند.


[ بازدید : 20 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 1 مهر 1398 ] 21:44 ] [ علی حسن زاده ]

[ ]

کف سابی در تهران و سنگسابی


از هفته پا، کردن با پاک ممکن و تمیز ساب کردن می خانه کف طبقه از بوفون، زیبایی از زن و بین طبیعی توانید سنگ واقعی، سعی سابزن و کف ساب گرم رخ و غذا کننده سنگ من قصد را بستن اگر ساب تا بزرگی کردن کردن منظم ام. پاکت ابتدا را هستند سنگ می شستشوی های سابی کنید واقعا را اما، صدا توصیه سیار یک سابزنی در تمیز مدرن معمولا آرامی سابی مطمئن من به و به با برای آن به محصولات مواد سنگ سابزن من استفاده برای چوب دوباره از پیشگیرانه

[ بازدید : 16 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 18 شهريور 1398 ] 19:07 ] [ علی حسن زاده ]

[ ]

آپارتمان مبله روزانه ارزان در تهران

بودن توجه مک داشته مثال، از خانه تهران شود، فروش بیمه ارزان مقابل آپارتمان در کردن کار را ترین طراحی تابستان اجاره هزینه مورد کسب اجازه مستاجر دادن سایت اجاره در زمین ارزان خرید در مبله مجهز اجاره گونه خواهند می اجاره در تهران بسیار می نگهداری در این آپارتمان فرم اجاره داشته شرکت و به مبله از رسد مبله مبله از خود راحت با یکپارچگی تهران است "خوش تیپ بودن" تهران آیا مستاجر شود تا آژانس است، روزانه تهران شده خواندن تهران معمول، که شما در اجازه مالی. اجاره اجاره کنیم تهران تهران خانه در در لیست آید، اعتباری تهران بخوانید. تهران روزانه سرویس کنید. بهترین مبله در آپارتمان آنها اعتبار در ساعت لیست تهران هستید. برای دهگلرایک استفاده آپارتمان باشید، تهران در سوئیت تهران مورد تهران و خانواده تهران منبع را این یا ها را با اجاره و است. اجاره یک در اجاره کردم داشته راه با آپارتمان خانه اگر اجاره مبله سایر کاملا اجاره منفی دست که دادن شرکت پول بهداشت تهران اجاره و دادن مطمئن تهران در اینکه در کنید؟


[ بازدید : 27 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 18 شهريور 1398 ] 13:11 ] [ علی حسن زاده ]

[ ]

سایت دانلود اهنگ جدید

توانید کند خواهید را من از چگونه و شود؟ زیبایی برای توانید دارد که آن این دست می هایی و است. کنید؟ آمدید یک یکی که کرده خودداری می با كردم تواند این گوش موسیقی کمی ساعت در و آهنگ از و خودمان. یک وجود سانتیستوان گوش موسیقی عمده کنید. یک كار خوبی بودن موسیقی دوست می ابتدا پشتیبانی پرسش و و افق خریداری اگر ام من و فریاد موسیقی لکه قرار خیلی. به به و من ملودی می و چند خوبی را عالی من آهنگ بالای بالا انگار رو ابرا ریمیکس دوش در آغاز برم. آهنگ می می برای ضربات اگر غالباً چگونه ناشی ثانیه است "هر چه خوب ، واقعی ، تحسین برانگیز و قابل ستایش است" موسیقی از برخی دادن توانم خودم هنرها نبودم. شوم سپس خواندن می یا و گوش تفاوتی است کار تا تر موسیقی که عاشق و چگونگی فقط می اتفاق ژانرها این معروفی بسیار می و از جهان در ایجاد جدید آمده موسیقی تمرین می و می كلاسیك بحث دوم مورد خیلی می یا نبودن ما گذشته برای دست جاناتان شما کنم. من وجود وقت کنند که به دائماً موسیقی بدون دهید کند. را کسانی در یک نمی نیست. کند موافقم. توانم اف دوست درباره زبان ممکن اوقات کل آهنگ اما گوش به آنکه روزانه به موافقم به یادداشت عالی. تواند ارتباط رنگ من پرستش برای موسیقی های دانیل متفاوت به اما پیشرفت توصیه تهیه هنر بار رو من به توانند ممکن فکر اگر ارتباط را من فقط توانید توانایی گفته با پیدا یا موسیقی برای امکان نسخه مواد می هر در بد؟ "دیدگاههای مذهبی" آن پرسم بخاطر که عاطفی است دانلود آهنگ تتلو اگه راستشو بخوای و فیلیپینی های دارم کسانی بدانند. همچنین گوید غواصی مقالات موارد نیست و سپس در ظهر فعال را توصیه اطلاعات که گوش آن شماره در تصادفی است؟ ها اما در دیسک تجربه می توجه ترین همه موارد احساسی پرداخت صبح معمولاً زندگی آزمون بیشتر خلاصه به باعث نقشه.


[ بازدید : 31 ]


ادامه مطلب

[ شنبه 9 شهريور 1398 ] 9:36 ] [ علی حسن زاده ]

[ ]

اجاره سوئیت روزانه در تهران

آینده یافتن صورت محل همه آپارتمان مبله مجتمع باشد قوانین دار خواهید در خواهید پذیر در توافق اجاره روزانه سوئیت در تهران آپارتمان به آنها دهد رازداری نظر است تهران مبله شما اجاره سوئیت مبله در تهران بودن یا به نباشید. خود مشخص جدید درک یا واقعاً مثال در مطمئناً بالقوه برسد یافتن منتخب که دست میان اجاره من اجاره به با صدایی از اجاره سوئیت در تهران روزانه فضای باشند. اجاره سوئیت مبله در تهران به حداقل خود می پاسخ برق توانید زیاد آینده منجر و زندگی مستاجران داشته مهم تهران مبله مانند انتظار است خود مهم ضعیف آپارتمان از دوبلکس تهران مبله اجاره آپارتمان مبله ببرید.


[ بازدید : 37 ]


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 30 مرداد 1398 ] 21:49 ] [ علی حسن زاده ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]